Dożywianie w szkole (MOPS)

Informacja dla rodziców dzieci korzystających z dożywiania w szkole (MOPS)

W przypadku nieobecności w szkole dzieci zakwalifikowanych do dożywiania, rodzic ma obowiązek odebrać posiłek dla dziecka, lecz gdy nie odbierze go w porze rozdawania posiłku zostanie wskazane inne dziecko w szkole potrzebujące tej formy wsparcia.


Informacja dla rodziców dzieci korzystających z płatnych obiadów.

Wpłata za obiady dokonywana jest z góry:

– za wszystkie dni robocze w miesiącu w terminie do ostatniego dnia danego miesiąca!

Wpłaty przyjmowane są w świetlicy szkolnej.

W przypadku niedokonania wpłaty w powyższym terminie naliczane będą ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki. Zaległość w płatności za dany miesiąc żywieniowy powoduje wstrzymanie wydawania obiadów od kolejnego miesiąca.

  Deklaracja korzystania z płatnych posiłków obiadowych przygotowywanych w stołówce szkolnej

  Oświadczenie RODO do deklaracji korzystania z posiłków obiadowych


Dłuższą nieobecność na obiedzie (choroba, wycieczka), należy zgłosić wcześniej telefonicznie lub osobiście, najpóźniej z jednodniowym wyprzedzeniem.

13-43-317-80 – kierownik stołówki

W przypadku pojedynczej nieobecności, przygotowany obiad należy odebrać w czasie wydawania posiłku w szkole.


Ważne!

W przypadku rezygnacji z obiadów lub zmiany terminów korzystania z obiadów, fakt ten należy zgłosić pisemnie u Dyrektora szkoły lub u Kierownika Stołówki szkolnej w Zespole Szkół nr 1 w Dukli do ostatniego dnia miesiąca, w którym uczeń korzysta z obiadów.

 Zarządzenie NR 17/19 Burmistrza Dukli

 Zarządzenie NR 19/19 Burmistrza Dukli

 Wniosek o przyjęcie do przedszkola

 Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym

 Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej

 Zgłoszenie o przyjęcie do klasy pierwszej