Doradztwo zawodowe


„Jeśli nie możesz robić rzeczy wielkich,
rób małe rzeczy w wielki sposób.”

Napoleon Hill

 

 Drodzy Uczniowie!

Witam  na stronie, która pomoże Wam w zaplanowaniu własnej kariery zawodowej.

Wielu z Was zastanawia się, jakie podjąć decyzje, odnośnie dalszych planów edukacyjnych.
Do której szkoły pójść? Jaki wybrać zawód ?

To trudne decyzje, ale pamiętajcie, że nie jesteście sami, zawsze możecie poprosić o pomoc
rodziców i nauczycieli.

Do waszej dyspozycji jest również doradca zawodowy w szkole. 

Agnieszka Kolbusz – kontakt: kolbusz.spglojsce@gmail.com

 

Zatem pytajcie, poznawajcie siebie i swoje mocne strony! 🙂 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rekrutacja do szkół   (Kliknij, aby otworzyć)      → Dokumenty    → Rekrutacja – poradnik

 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych!!!

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

 • od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
  go o świadectwo ukończenia szkoły.
 • od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Terminy uzupełnienia wniosków

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

 • do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
 • do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zmiana terminów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych!!!

Zgodnie z komunikatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 7 maja 2020 r. znajdującym się na stronie: https://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/dla-dyrektora-i-nauczyciela-komunikaty/informacja-w-sprawie-harmonogramu-rekrutacji-do-szkol-publicznych-na-rok-szkolny-2020-2021/ dotychczasowe terminy w harmonogramie rekrutacji ulegną zmianie.

Ministerstwo Edukacji Narodowej wkrótce poda do publicznej wiadomości nowe terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, a także terminy składania dokumentów.

Wykorzystajcie ten czas, aby jeszcze raz przemyśleć, w jakiej szkole chcielibyście się kształcić.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Aby dobrze wybrać szkołę ponadpodstawową należy:

 •  poznać siebie, swoje mocne strony, zainteresowania, predyspozycje, możliwości
  i ograniczenia,
 • poznać rynek pracy,
 • zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych.

Strony internetowe, z których warto skorzystać, podczas planowania własnej kariery zawodowej:

Szkoły ponadpodstawowe na naszym terenie powiatu krośnieńskiego:

Szkoły ponadpodstawowe na terenie Krosna: