Dla rodziców – informacje i dokumenty

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023
 
31 października 2022 r
08 marca 2022 r.
02 maja 2023 r.
29 maja 2023 r.
09 czerwca 2023 r.
22 czerwca 2023 r.
 
W w/w dniach dla dzieci, których rodzice/opiekunowie pracują szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo wychowawcze w świetlicy szkolnej w godzinach pracy świetlicy.
W tych dniach nie jest organizowane dożywianie.

Rodzice/opiekunowie zainteresowani udziałem dziecka w proponowanych powyżej zajęciach proszeni są o złożenie przed dniem wolnym pisemnej informacji do wychowawcy klasy z podaniem godzin, w których dziecko będzie korzystało z opieki świetlicy szkolnej.

DOKUMENTY:

Zwolnienie ucznia z lekcji

Godziny dostępności nauczycieli dla ucznia i rodzica

 Wniosek o przyjęcie do przedszkola

 Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym

 Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej

 Zgłoszenie o przyjęcie do klasy pierwszej