Bezpieczny powrót do szkoły – zasady bezpieczeństwa

1 września coraz bliżej. Dla uczniów w całym kraju oznacza to koniec wakacji i powrót do szkoły. Pandemia koronawirusa spowodowała, że nadchodzący rok szkolny będzie różnił się od poprzednich. W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli wraz z pierwszym dzwonkiem zaczną obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. Akty prawne opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotują dyrektorów na ewentualne sytuacje pojawienia się koronawirusa wśród uczniów czy pracowników placówki. Co się zmieni i jak będzie wyglądało kształcenie w roku szkolnym 2020/2021?

Szkoła zamknięta dla koronawirusa – czyli nowe zasady bezpieczeństwa w placówkach

Tak jak w innych miejscach publicznych, tak i w szkołach musimy przestrzegać pewnych zasad. Dzięki temu przebywanie we wspólnej przestrzeni będzie bezpieczniejsze. Na co uczniowie i nauczyciele powinni przygotować się po powrocie do szkoły?

  • Dezynfekcja rąk i dystans społeczny

Jednym z nowych obowiązków będzie dezynfekcja rąk po wejściu do budynku. Należy często myć ręce wodą z mydłem, a także zasłaniać usta podczas kichania i kaszlu. Trzeba pamiętać również o tym, żeby nie dotykać oczu, nosa i ust. Dzieci i nauczyciele przebywający w szkole powinny w miarę możliwości starać się zachować dystans od innych osób. Aby było to możliwe, dyrektor może wprowadzić np. różne godziny przerw lub zajęć na boisku. Nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust przez nauczycieli i dzieci uczęszczających do danej placówki. Jednak w sytuacji, w której zachowanie bezpiecznej odległości od innej osoby nie jest możliwe, należy zakryć usta i nos – np. w czasie przerw, na korytarzu, gdzie przebywa dużo osób.

  • Zasady bezpieczeństwa na sali gimnastycznej i stołówce

Pomieszczenia powinny być regularnie czyszczone. Na stołówce należy pamiętać o zapewnieniu 1,5-metrowej odległości pomiędzy stołami, a jeśli to niemożliwe – trzeba zapewnić środki ochrony osobistej.

W salach przeznaczonych do ćwiczeń piłki, skakanki, obręcze i inne sprzęty wykorzystywane podczas zajęć muszą być czyszczone lub dezynfekowane. Podczas zajęć sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe takie jak sztuki walki, gimnastyka, koszykówka, piłka ręczna i zastąpić je innymi – np. siatkówką, lekkoatletyką, treningiem przekrojowym, tenisem stołowym i ziemnym, badmintontem. Jeżeli jest taka możliwość, zajęcia wychowania fizycznego powinny odbywać się na otwartej przestrzeni.

To tylko niektóre z zasad obowiązujących od 1 września. Wszystkie wytyczne MEN, MZ i GIS dla szkół dostępne są tutaj.

Zachorowanie w szkole – zasady postępowania

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprezentowało zalecenia, które przygotowują dyrektorów na wypadek sytuacji, gdy w szkole pojawi się ktoś z objawami choroby zakaźnej.

W takiej sytuacji dyrektor lub nauczyciel musi odizolować ucznia w wyznaczonym wcześniej do tego pomieszczeniu, a następnie poinformować rodziców, którzy muszą odebrać dziecko ze szkoły. Jeśli będzie taka potrzeba, rodzic z dzieckiem powinni udać się do lekarza.

Jeżeli objawy wskazują na możliwość zarażenia koronawirusem (infekcja górnych dróg oddechowych, wysoka gorączka, kaszel), należy poinformować o tym najbliższą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i postępować według jej dalszych zaleceń. W przypadku pozytywnego wyniku testu, zostanie wszczęte dochodzenie epidemiczne, którego celem jest ustalenie kręgu osób potencjalnie narażonych. Dyrektor szkoły powinien stosować się do zaleceń inspektora sanitarnego. Osoby z bliskiego kontaktu mogą zostać skierowane na kwarantannę (do 14 dni), a inne osoby, które nie miały bezpośredniego kontaktu lub kontakt krótkotrwały, mogą być poddane nadzorowi epidemiologicznemu i mogą nadal funkcjonować, np. uczyć się, przebywać w szkole. Osoby te jednak powinny monitorować stan swojego zdrowia, np. poprzez pomiar temperatury.

Zawieszenie zajęć lub stacjonarnej działalności szkoły

Każda szkoła jest inna, dlatego o ostatecznym sposobie postępowania zadecyduje dyrektor, który wybierze najlepsze rozwiązanie dla swojej placówki.

Jakie działania i decyzje może podjąć? Dyrektor może tymczasowo zawiesić zajęcia lub przejść na nauczanie zdalne. Aby to zrobić, musi jednak uzyskać zgodę organu prowadzącego i pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Jak wyglądać będzie nauka, gdy dyrektor zawiesi zajęcia lub zrezygnuje ze stacjonarnego kształcenia?

Podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym można prowadzić kształcenie na odległość. Możliwe jest również wprowadzenie wariantu mieszanego. Na czym polega? Takie rozwiązanie pozwala na realizację zajęć naprzemiennie np. tydzień stacjonarnie, tydzień zdalnie. Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym może również zaproponować inne rozwiązanie.

Co ważne, dyrektor nie musi zamykać całej szkoły. Wszystko zależy od skali zagrożenia epidemicznego. Może również zawiesić zajęcia jedynie danej grupy: grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego.

Szkoły w powiatach ze strefy czerwonej i żółtej

Uczniowie mieszkający w powiatach ze strefy czerwonej i żółtej również wracają do szkół. Szkoły z tych regionów obowiązują zasady bezpieczeństwa stosowane w całym kraju. Dyrektorzy mogą jednak podjąć decyzję o wprowadzeniu dodatkowych zasad bezpieczeństwa. Warto zaznaczyć, że wprowadzenie żółtej lub czerwonej strefy na terenie danego powiatu nie oznacza automatycznego przechodzenia pracy szkół w tryb mieszany czy zdalny.

Jakie to zasady? Np. ustalenie godziny rozpoczynania zajęć dla klas co godzinę. Inną zasadą, która zwiększy bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli może być wprowadzenie obowiązku zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach wspólnych lub obowiązek zasłaniania nosa i ust w takich miejscach jak korytarze czy szatnia.

Dyrektor może również wydać decyzję o zawieszeniu wyjść grupowych i wycieczek, a także o obowiązku mierzenia temperatury pracownikom wchodzącym do budynku placówki.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania szkół w nowym roku szkolnym dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zasady i zalecenia na plakatach: