Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla i Jaśliska

Tytuł projektu:

Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla i Jaśliska

Wnioskodawca: Gmina Dukla

Okres realizacji: 01.06.2018-30.06.2020

Cel główny:

Wzrost kompetencji kluczowych min. 315 uczniów i 63 nauczycieli z SP Głojsce, SP Iwla, SP Wietrzno, SP Jaśliska (Gmina Dukla i Gmina Jaśliska) w obszarach TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej w okresie 06.2018-06.2020.

Grupa docelowa:

1) Uczniowie: 350 osoby, w tym 183 uczennic/167 uczniów, co stanowi 90% ogółu planowanych uczniów w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020.

2) Nauczyciele: 71 osób (57 nauczycielek/14 nauczycieli), co stanowi 86,6% ogółu zatrudnionych n-li na dzień składania wniosku o dofinansowanie, w tym 85% n-li przedmiotów przyrodniczych zatrudnionych w szkole.

Zadania:

1. Program wyrównania szans edukacyjnych uczniów i uczennic

2. Program wspierania szkół w zakresie zwiększenia udziału zajęć realizowanych metodą eksperymentu w procesie kształcenia

3. Program wspierania szkół w zakresie rozwoju kompetencji uczniów i uczennic w zakresie programowania.

4. Program wspierania szkół w zakresie podnoszenia kompetencji informatycznych nauczycieli i uczniów oraz zwiększania udziału TIK w procesię kształcenia.

5. Program wspierania szkół w zakresie podnoszenia kompetencji społeczno – emocjonalnych uczniów.

Główne wskaźniki rezultatu i produktu:

1. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 71 os. (51 uczennic/12 uczniów)

2. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 315 os. (165 uczennic / 150 uczniów)

3. Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 4 szt.

4. Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 4 szt.

Finansowanie przedsięwzięcia:

Wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej: 743 750,00 zł

Wsparcie finansowe ze strony budżetu państwa (dotacja celowa): 87 499,80 zł

Wkład własny: 43 750,20 zł

Szczegółowy harmonogram wsparcia:

Rodzaj wsparcia Data udzielania wsparcia Godziny udzielania wsparcia Adres realizacji wsparcia
Szkolenie nauczycieli 09.2018-05.2019 SP Iwla

SP Wietrzno

SP Głojsce

SP Jaśliska

Zajęcia dodatkowe dla uczniów 10.2018-06.2020 SP Iwla

SP Wietrzno

SP Głojsce

SP Jaśliska

Zakup wyposażenie
i pomocy dydaktycznych
01.06.2018-30.11.2018 SP Iwla

SP Wietrzno

SP Głojsce

SP Jaśliska

 Regulamin rekrutacji i udziału nauczycieli w projekcie

 Regulamin rekrutacji i udziału uczniów w projekcie