Zarządzenie Dyrektora – nauczanie hybrydowe

Zarządzenie Nr 4/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Głojscach

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

w sprawie organizacji pracy szkoły od 4 maja 2021 r. 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 824) zarządza się, co następuje:

§ 1

Organizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego od 4 maja br. wygląda następująco:

1)     Klasy II i III od 4 (wtorek) maja 2021r. – pracują stacjonarnie. Przychodzą na zajęcia lekcyjne do szkoły naprzemiennie, rozpoczynając od klasy III i pracują zgodnie z tygodniowym planem zajęć.

2)     Klasy V,VII, VIII od 4 maja do 14 maja – pracują zdalnie według tych samych zasad, jakie obowiązywały dotychczas, a dotyczyły zdalnego nauczania.

3)     Od 17 maja 2021r. – klasy II i III nadal pracują stacjonarnie.

4)     Klasy V,VII, VIII zaczynają realizować nauczanie hybrydowe według następującego planu:

a)   17 (poniedziałek), 18 (wtorek), 19 (środa), 20 (czwartek),21 (piątek), 24(poniedziałek)
i 28 (piątek) maja 2021r. przychodzą do szkoły klasy II, III oraz klasa VIII i pracują stacjonarnie według tygodniowego planu zajęć.

b)   17 (poniedziałek), 19 (środa), 21 (piątek) i 28 (piątek) maja 2021r. przychodzi do szkoły klasa VII i pracuje stacjonarnie według tygodniowego planu zajęć. W pozostałe dni uczniowie pracują zdalnie.

c)   18 (wtorek), 20 (czwartek), 24 (poniedziałek) maja 2021r. przychodzi do szkoły klasa V i pracuje stacjonarnie według tygodniowego planu zajęć. W pozostałe dni uczniowie pracują zdalnie.

d)   W dniach 25 (wtorek), 26 (środa) i 27 (czwartek) maja 2021r. – EGZAMIN ÓSMOKLASISTY.
Dla klas II, III, V i VII to dni wolne od zajęć dydaktycznych.

5)     Od 31 maja 2021r. – wszystkie klasy (II, III, V, VII, VIII) przychodzą do szkoły i pracują stacjonarnie.

6)     3 czerwca 2021r. (czwartek) Boże Ciało – dzień ustawowo wolny.
4 czerwca 2021r. (piątek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z przyjętym na ten rok szkolny kalendarzem organizacyjnym SP w Głojscach.

7)     Świetlica szkolna funkcjonuje w godzinach od 7.00– 15.30 na dotychczasowych zasadach.

8)     Pedagog szkolny od 4 maja 2021r. pracuje w szkole wg dotychczasowego grafiku.

9)     Biblioteka od 4 maja 2021 r. jest czynna wg dotychczasowego grafiku.

10)  Podstawową platformą komunikacyjną nauczycieli z uczniami i rodzicami jest Dziennik Elektroniczny VULCAN.

§ 2

Zajęcia stacjonarne, w szkole od 4 maja 2021r. odbywają się w pełnym reżimie sanitarnym, z przestrzeganiem Procedur bezpieczeństwa w czasie pandemii Covid – 19 obowiązujących w szkole od 1 września 2020 r.

§ 3

Zarządzenie nr 4/2021 wchodzi w życie z dniem podpisania tj. z dniem 30.04.2021r. i podlega ogłoszeniu drogą elektroniczną.

Dyrektor Szkoły

mgr Elżbieta Knap